Make 3 matches next to TOMATO PLANTER to grow TOMATOES. Then, make 2 matches next to a TOMATO to crush it!